начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Проекти
Феноменът предприемачество

Проект на психологична Агенция ПАКТ, осъществен в партньорство с ОДК Варна и с финансовото съдействие на община Варна, дирекция “Образование”, 2006 -2007г. Проектът е представен на панорамата на варненските училища през м.Май 2007г

Проектът е насочен към провеждане на психологично изследване на корените и настоящето в образователната система на Варна, които създават условия за формирането на предприемчиво и творческо поведение на подрастващи над 16 години и подготовката на кръг от млади хора / ученици и студенти/ за участие с идеи за развитието на творческия потенциал и предприемчивост на децата в системата на средното образование.

Основните цели на проекта са:
I.Повишаване на информационната култура на участниците в проекта и техни връстници за зараждането на образованието за предприемачеството във Варна и съпоставката му с Европейския модел за качества на предприемчивата личност.
II.Обобщаване на идеи и предложения на млади хора, управленци от образователната система на Варна, ръководители на професионални сдружения и НПО за насърчаване културата на предприемчивостта, способността да се рискува и проявява творчество от млади хора в средното образование.

В проекта участваха 25 ученици горен курс, студенти и работещи младежи. Те работиха във фокус – групи, проведоха интервюта с експерти и подготвиха специализирана мултимедийна презентация за своите връстници, в която обобщиха предложенията на младежките групи, управленците в образователната система на Варна и професионалните камари за пътищата, които да превърнат училището в желана територия за формиране на личностна пригодност за трудова заетост на млади хора над 16 години.
Проектът е трети модул на психологична агенция ПАКТ в областта на кариерното развитие на младите хора във Варна.
В проекта работи екип от ученици, членове на Детския парламент и Школата по приложна психология към Общински детски комплекс Варна и студенти по право, философия, журналистика и връзки с обществеността.

Ръководител на проекта:
Цветанка Стоянова – психолог
Координатор на младежки екип:
Александрина Семова
Участници:
Албена Съйнова , Велислава Кирякова, Веселин Касъров, Делян Гроздев, Димитър Гочев,Доника Николова, Даниел Гроздев, Ивелина Атанасова, Ирина Иванова, Кремена Стойчева, Кристина Христова,Калина Манолова , Миглена Странджева, Милен Панайотов, Мартин Жечков, Полина Михайлова,Пламена Ефтимова. и студентите Николай Стоянов, Живко Константинов, Диана Караколева, Дарина Николова
Преподаватели:
Цвета Стоянова – организационен и детски психолог
Мария Стефанова – педагогически съветник
Долорес Коева – учител по гражданско образование

Акценти от изследователската дейност на младите хора
Представяме ви “невчесаните мисли” на екипа от ученици, членове на Детския парламент и Школата по приложна психология към Общински детски комплекс Варна по проект на Агенция ПАКТ “Феноменът “предприемачество” във фокуса на образователната система на Варна, осъществен в партньорство с ОДК Варна и с финансовото съдействие на община Варна, дирекция “Образование”, 2006 -2007г. Проектът е представен на панорамата на варненските училища през м.Май 2007г
За селектирането на отговорите на проективния въпрос:“Ако имах власт, бих променил /а/ в училище... ни помогна Едуардо де Боно и неговите мислещи шапки!!!

Учим “за” живота, а не заради училището! /древна римска поговорка/
Идеи на младежкия екип по проекта за развитие на творчески, делови и социални умения в средното образование
Как да превърнем училището в “сцена за идеи”?
1. техники за творческо мислене и генериране на идеи
2. как да превърнем идеите в пари?
3. нови решения на стари проблеми
4. умения за ВР и предвиждане на последствия
5. умения за задаване на въпроси
6. умения за формулиране на хипотези
7. борса за идеи “Как да накараме идеите да проходят” /на ниво училище
8. работа по проекти
9. разработване и управление на проекти
10. как да стана лидер
11. работа в екип

Програма “Житейско оцеляване” / умения за живот/
1. самопознание /за професионално ориентиране и кариерно развитие/
2. техники за публично представяне на личността ни
3. планиране и управление на личната кариера
4 . търсене на работа
5. финансово оцеляване
6. тънкостите на професиите и бизнеса /практически семинари , “майсторските класове”

Програма “Ефективно лично и делово общуване” 1. емоционална интелигентност
2. психично здраве и устойчивост на стрес
3. делова комуникация
4. умения за представяне на идеи

А / Вместо „суха дидактика”
1. да се промени преподаването, така че да бъде интересно на учениците да разговарят и да участват /всеки втори интервюиран;“повече взаимодействие, дискусионен дух, а не суха материя за наизустяване”
2. ценене на идеите на учениците; да се има предвид мнението на учениците/всеки интервюиран/
3. учениците, завършили 8 клас трябва да могат да четат, пишат и използват основните аритметични действия свободно;
4. образователната система трябва да стимулира!!!, да подкрепя, а не да санкционира
5. допълнителни спортни дейности – фитнес, танци, отборни спортове, шах и съответно осигурени специалисти извънкласни дейности да са интересни и разнообразни /всеки втори интервюиран/
6. ще въведа по-рано избиране на профил, ще осигуря адекватно образование.Учениците трябва да могат да избират профила си за професионално развитие в края на 11-12клас, като натоварването в специализираните паралелки трябва да е достатъчно, за кандидатстване във ВУЗ, без да е необходимо да се посещават частни уроци
7. бих дала възможност на всеки ученик да избира сам кои предмети да изучава след 7 клас, защото до тогава общата култура е много важна.Общо взето учението трябва да бъде удоволствие, подкрепено от примери, а не сух материал
8. училището трябва да предлага възможности за лично развитие.Ще рече да включва наред със задължителните форми и разнообразни свободно избираеми дейности и спорт като: плуване, стрелба, музикални инструменти…Всъщност всяко училище трябва да има функции на Детския комплекс и няколко спортни клуба;
9. допълнителен СИП по езици, математика, изкуства
10. стимулиране развитието на заложения талант в децата
11. повече работа в екипи между класовете
12. профилиране през последните две години /до 4 часа + спорт + изкуства /
13. да ни учат публично как да говорим, да дебатираме
14. организиране на работни групи от ученици по различни проекти
15. дискусии по различни житейски въпроси
16. извън учебни занятия, лагери, спонсорирани от училището
17. задължителни, но интересни стажове
18. включване на работа по проекти при оценяването
19. образование за придобиване на трудови навици
20. по- голяма гъвкавост в програмата на обучение
21. по-голяма застъпеност на спортните активности и по-голям авторитет за участие в тях
22. танцуването на хора на едни и същи хора да отпадне, да отпадне “препитването” по физкултура и много спорт;
23. щях да премахна обучението по физика и география от 12 клас
24. допълнителни часове за тези, които не са разбрали учебния материал или са липсвали при преподаването му
25. по-пълна свобода на действията с цел подобряване качеството на обучението
26. промяна в съдържанието на учебната програма.Сега в училище изучаваме предмети и придобиваме знания, които са почти неприложими в реалния живот.Пример за това е учебният материал по физика, химия, математика.Ние трябва да изучаваме детайлно материал, който едва ли ще ни послужи във всекидневието.Мисля, че ролята на училището е да създаде една богата обща култура на учениците в различни области, да възпитава учениците в екипност и колективен дух.Според мен, много по-подходящо е учениците да научат правата си и да знаят какви ситуации и пред кого да ги защитят.Важно е да се научат как да реагират в различни ситуации.Училището трябва да създаде обща култура по изучаваните предмети, да се преподават чужди езици и преди всичко практически знания за ежедневния живот!!!
27. промени в образователната програма и равен шанс за учениците - да могат учениците да се изявяват в най-различни поприща /СИП, извънкласни дейности/ които да насърчават желанието им за борба и да развиват талантите си.В образователната програма да има повече възможности и предметите да са тясно свързани със специалността на учениците.Също бих променила материалната база на училището и част от учителите, които се държат непрофесионално и са некомпетентни по предметите си.Медицинското обслужване и хигиената също би било добре да се променят.. И часове за професионална ориентация!
28. премахване на ЗИП и, ако има ЗИП, да се върши работа

Б/Учителите /квалификация, заплащане/ и отношенията “учител – ученик” “ученик – учител” /всеки втори интервюиран/
1. бих променила : отношенията учител към учител, отношението учител към ученик, отношението ученик към учител
2. даскалите – от стари с по-млади и по-отворени; по-добре сработен колектив от учители като личности, които не си говорят зад гърба на учениците и един за друг;
3. сегашните учители – трябва да има по-високи критерии за назначаването им
4. щях да потърся отговорност от всички учители за постъпките им и начина им на преподаване като цяло.Повечето от тях може би не съзнават, че изглаждат характери и са длъжни да дават знания на учениците, а не просто да си губят времето в училище
5. щях да наложа санкции на хората /учителите/, които не влизат в часовете”
6. реални наказания за учителите, които не изпълняват служебните си задължения/напр. – в час по ЗИП сборна група от 3 класа, в стаята присъства 1 учител/
7. правилата да важат за всички ученици и за всички учители!!!
8. санкции за учениците, които не влизат в час
9. учителите да не обвиняват “присъстващите” за “отсъстващите”
10. в края на срока оценяване не по симпатии, а по заслуги
11. тишина в час!/осигуряване на възможност за провеждане на нормален час/
12. забрана за частни уроци

В/Материална база
1. обновяване на материалната база /всеки анкетиран/
2. повече стаи за отдих, саунички, басейнчета, маси и други неща, които забавляват учениците
3. прилични тоалетни
4. подходящи условия за работа /химия, физика, карти по история, география
5. ще въведа повече мултимедия в часовете
6. обновена училищна база /библиотека
7. по-добри презервативи като нагледни материали в часовете по сексуално здраве

Г/Условията за обучение и Икономически отношения в училище
1. абсолютно безплатно образование
2. С удоволствие бих запазила средствата, които се изземат на принудително –задължителна основа /”дарения/ от учениците
3. бих премахнала всички такси за охрана, за материална база.Родителите ни плащат данъци, в същото време даваме пари и не знаем за какво са те 4. Заплатите на учителите да са много, много високи, за да имат стимул да стягат учениците; увеличение на заплатите на учителите, които да имат стимул да преподават така, че да не се налага да се ходи на частни уроци
5. компетентни преподаватели
6. пари – като Министър на образованието ще създам няколко експертни групи, които да направят необходимите проекти за кандидатстване по Европейски проекти за всички области и всички училища в България – за нововъведения
7. учебниците за всеки изучаван предмет да бъдат – по един учебник, а не 5-6 както е сега с различно учебно съдържание
8. намаляване на учебния ден; първата смяна да отпадне, или да се почва в 9.00
9. униформа – за учениците и за учителите
10. по-големи възможности относно получаването на стипендия, работа по проекти;по-голяма яснота по въпросите, свързани с образованието
11. щях да давам стипендии на всички, за да няма сърдити, а на тези с висок успех щях да ги поздравя и да им пожелая да продължават все така
12. отпадане на изпита след 7 клас; премахване на всякакви изпити след 7 клас, един е силен по БЕЛ, друг по английски, трети по история. А какво става сега – 2 изпита и си оставаш в СОУ-то.
13. брой ученици в клас / да се намали/
14. да се възстанови правото на 60 отсъствия /извинени/
15. промяна в наказанията и на министъра
16. интегриране на децата в неравностойно положение
17. безопасно училищно пространство – без риск да те блъсне кола, да бъдеш ограбен или наръган с нож
18. здравословна кухня, позволяваща здравословно хранене – по-малко тестени, мазни и чипсовидни изделия, повече плодове и зеленчуци
19. щях да забраня безпричинно отсъствията от учебни занятия
20. щях да забраня даването и приемането на фалшиви бележки и молби
21. щях да премахна изискването да има по 5-6 оценки по предмет, който не им е необходим и не се изучава задълбочено
22. правилата да важат за всички ученици!!!
23. мед.сестра и лекар в училище
24. Забрана на частните уроци!Училището сега се е превърнало в реклама на частните учители!!!

НО!!! За съжаление нямам такава власт!


      

Назад към всички проекти