начало карта на сайта контакт
CV Цвета Психологични услуги Клуб Емпатия Галерия Статии
Проекти
Младите "ЗА" културата

А/ Как възникна идеята за тази групова инициатива?
Защо искате да я реализирате?

Идеята за отстояване на гледната точка на младите хора за културата в съвременна България възникна след диалози между нас, учениците от горен курс на варненските училища, които в Школата по приложна психология към Детски комплекс - Варна изучаваме проблемите на психологията на младата личност, младежките групи и реализацията на младите хора в обществото ни днес.Ние имаме интерес и желание да работим в областта на художественото творчество. Но вътрешните ни стремежи за образователен и професионален избор в системата на културата се сблъскват с мнението на родителите им и собствените ни проучвания за пазара на труда, според които изкуството и културата не са приоритет в обществото ни. Традиционните професии в областта на изкуството не са “престижни” и не са сред професиите, осигуряващи обществен авторитет и материален стандарт, на равнище ежедневно съзнание битува вярването “музикант къща не храни”, естетическите потребности и вкусове на младите хора са ориентирани към продуктите на масовата култура.

Сблъсъкът между вътрешните ни желания и дарби и реалносттта формират вътрешен конфликт в самите нас.Ние носим идеите на своето поколение, способности и таланти и желаем да ги реализираме чрез художествено творчество. Този вид ценностен конфликт, възникнал между “желано” и “престижно” бе разгледан в часовете по трудова психология и за преодоляването му предложихме да разработим културен продукт, чрез който да утвърдим своята гледна точка за значимостта на художествено - творческата дейност, за мисията на твореца и мястото на младите хора за развитието на културата в днешна България в процеса на присъединяването ни към Европейския съюз.

В процеса на дискусии се роди идеята в проекта да включим и млади хора със специфични физически и сензорни увреждания, които поради силата на своя физически статус, въпреки талантите си, се отказват от художествено-творческо развитие.

Реалзирането на този проект създава условия за взаимодействие между млади хора с физически и сензорни увреждани с интереси и способности в областта на художественото творчество и нас, техни връстниции с изявени интереси и дарби. Проектът е и предизвикателство към нас да ангажираме свободното си време с гражданска инициатива в сферата на културата, да се се научим да да работим в екип в рамките на една подкрепяща неформална връстникова среда и ще ни позволи да изявим своята предприемчивост, творчество и фантазия при създаването на групов културен продукт /художествено-творчески и хартиен/.

Б/ Подготовка
След представяне на програмата “Младеж” във Варненска област през месец Май 2003 година сред нас, младите хора от Школата по приложна психология се зароди идеята за кандидатстване с проект пред Министерството на младежта и спорта в областта на професионалното ориентиране и трудова заетост в системата на културата. Ние сме запознати и с мрежата за европейска младежка информация Евродеск и с откриването на регионалното бюро на програмата към Младежки дом Варна. През Август 2003 желаещите да разработят груповата инициатива ще бъдем включени в лидерски курс, организиран от Младежки форум на КОО Варна, за да тренираме уменията си да реализираме собствени идеи.

В/ Участие на младежите.Гаранции.
След оформяне на груповата идея, през месец Юли бе формирана инициативна група от заинтересовани младежи за проучване и анализ на проблема: “Престижно ли е да си творец в България?”, както и обсъждане на идеи за неговото решаване чрез създаването на младежки културен продукт.В ход е и процеса на издирване на млади хора със специфични нужди/физически увреждания/ за включване в инициативната група.

Целият процес - от идеята до реализацията, ще бъде плод на възгледите, мненията и предложенията на нашата инициативната група. Ние сами ще управляваме работата по създаване на културния продукт, сами ще определяме характера на участието си в груповата инициатива, сами ще решаваме как да представим резултата от съвместната си работа пред медиите и обществеността на Варна. Ние сами ще подготвим и система за оценка за участието на всеки един, на чиято база в края на проекта ще разпределя и награден фонд. По този начин се очаква да се научим да поемаме отговорност за своите инициативи и да ги преведем от равнище ”мислене” на ниво “действие”.

Г/ Участие на подкрепящата организация и консултант
Детски комплекс Варна е подкрепяща организация на проекта в качествотото му на общинско звено от държавната политика за свободното време на децата и младите хора до 18 години. Интердисциплинарният образователен и приложен подход в неговата дейност осигуряват взаимодействие на творческата, обществената, спортната, информационна и развлекателна култури за младежите. Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване между младите от различни училища и райони на Варна и сфера за алтернативна заетост в борбата срещу негативите на улицата.
В настоящият проект ръководството на Детския комплекс и неговите преподаватели са съгласни да включат в младежката инициативна група представители от своите формации, да предоставят бази за обучение и творческа работа за реализиране на младежката инициатива “Младите “за” културата”.
Партньор по проекта е и Община Варна Дирекция “Култура”, която ще включи свои специалисти за консултиране на младите хора.Като експерти по проекта ще работят видни варненски творци в сферата на театъра, музиката,литературата, арт-миниджмънта и управлението на културата. Те ще споделят своя опит и виждания за развитието на професията им на пазара на труда и възможностите за образование и практика в тях.

Д/ Цели
1.Насърчаване на предприемчивостта и творчеството на млади хора от 16 до 25 години с физически и сензорни увреждания и техни връстници в сферата на изкуствата и културата.
2.Развитие на социалните умения за работа в екип и преодоляване на различия между млади хора с различен здравен статус.
3.Създаване на алтернативна форма на заетост на деца и младежи през свободното им време.

Връзка на проекта с приоритетите на Програма “Младеж” на ММС

“свободно време “– ефективно партньорство между млади хора от различни възрасти с различен физически статус при създаване на съвместни културни продукти
“информираност” – знание за общински услуги по професионално ориентиране и кариерно развитие за млади хора;

Е/Работни методи
Основните методи на работа са с интерактивен характер: трениги, кръгла маса, групови дискусии, беседи, мозъчна атака, решаване на казуси, ролеви игри. Предстои изграждането на творческо студио с две направления: музикално-сценично и литературно.

Ж/Бенефициери
1.Млади хора от 16 до 25 години с физически и сензорни увреждания.
2.Млади хора от 16 до 25 години от формациите на Детски комплекс.

З/Значение на местно ниво
Извън групата на участниците в проекта полза биха имали преди всичко младите хора, които желаят да изберат образователно и професионално развитие в системата на културата и потърсят за това консултациите на Кариерния център - Варна. Полза ще има и ПИЦ Варна - информационнна структура към Бюрото по труда, на което младите хора ще предложат свои начини за рекламиране на професиите от художествено-творческата сфера. Допускаме, че интерес към проекта могат да проявят и културните институти в гр.Варна, които през последните години провеждат политика на “открити врати” и готвят студийни програми за включване на млади хора в дейността си. Община Варна ще може да направи за Дирекция “Култура” набор за бъдещи мениджъри и организатори на културни дейности .

И/Европейско измерение
Проектът може да се разглежда като част от груповите инициативи на младите хора за изграждане на съвременно Европейско гражданско общество чрез езика на младежките културни продукти.Той е и предпоставка за диалог между млади хора с различен физически статус по въпросите на младежката естетика и творческото кредо на млади хора, както и възможност за усъвършенстване на способностите им за общуване чрез култура с връстници от Европейския съюз.
Чрез проекта могат да бъдат дискутирани смисъла и приоритетите, залегнали в основата на програмата “Младеж”.
В бъдеще се предвиждат обмен и създаване на контакти между младите хора, участници в поекта и техните чужди приятели, живеещи по границата на Европейския съюз чрез ръзработване на съвместни културни продукти.Назад към всички проекти